fbpx

Hayal gücünüzün ötesine geçen bir imaj yaratabiliriz.

Hdr ve Wcg Ekranlar İçin Renk Doğruluğunda Devrim Yaratan: Ictcp Renk Farkı Metrikiyle Tanışın

Published:

Updated:

Len Sie ein Bild, das das lebendige Farbspektrum auf einem HDR- und WCG-Display zeigt und dabei die revolutionäre ΓIctcp-Farbdifferenzmetrik hervorhebt

Disclaimer

As an affiliate, we may earn a commission from qualifying purchases. We get commissions for purchases made through links on this website from Amazon and other third parties.

Yüksek Dinamik Aralık (HDR) ve Geniş Renk Gamı (WCG) ekranlarında renk doğruluğu değerlendirmesi, ΔICtCp renk farkı metriğinin kullanıma sunulmasıyla devrim yarattı. ΔE gibi geleneksel ölçümler, bu yeni teknolojilere uygulandığında sınırlamalara sahiptir. Dolby Laboratories’deki araştırmacılar, çeşitli ölçütleri Hemen Fark Edilebilir Fark (JND) verilerine göre değerlendirdiler ve genel olarak en iyi performansı ΔICtCp’nin gösterdiğini buldular. Sürekli olarak JND veri seti ile uyumluydu ve ΔE00 gibi diğer ölçümlerden daha iyi performans gösterdi. ΔICtCp denklemi, ICtCp renk alanını manipüle etmek için gerekli CT ekseni farkı için bir skaler ayarlama içerir. Ancak, ΔICtCp’yi ΔE metrikleriyle karşılaştırmak ek skaler değişiklikler gerektirir. ΔICtCp üzerindeki 240 skaler değeri, onu JND veri setinden elde edilen ortalama ΔE00 sonucuna eşittir. ΔICtCp’nin önemi, HDR ve WCG ekranlarda renk farklılıklarının daha doğru bir şekilde değerlendirilmesini sağlamasında yatmaktadır. Renk doğruluğu ölçüsü olarak önerilir ve yeni görüntüleme teknolojileri için renk farkı ölçütlerini iyileştirmek ve iyileştirmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulabilir.

Önemli Çıkarımlar

 • ΔICtCp, HDR ve WCG ekranlarla kullanılmak üzere tasarlanmış yeni bir renk farkı metriğidir.
 • ΔICtCp, JND verileriyle tutarlılık açısından diğer renk farkı ölçümlerinden daha iyi performans gösterir.
 • ΔICtCp, diğer metriklere kıyasla renk farklılıklarının daha doğru bir şekilde değerlendirilmesini sağlar.
 • HDR ve WCG ekranlarında renk doğruluğunu değerlendirmek için metrik olarak ΔICtCp önerilir.

ΔICtCp’ye Genel Bakış

ΔICtCp renk farkı metriği, HDR ve WCG ekranlar için özel olarak geliştirildi ve önceden var olan bilgilerde tartışıldığı gibi, renk farklılıklarının daha doğru bir şekilde değerlendirilmesini ve JND verileriyle tutarlı olarak diğer metriklerden daha iyi performans göstermesini sağlıyor. Bu ölçüm, HDR ve WCG teknolojisi bağlamında geleneksel ΔE renk farkı ölçümlerinin sınırlamalarını ele alarak renk doğruluğuna devrim niteliğinde bir yaklaşım sunar. Kapsamlı değerlendirme ve ΔE94, ΔE00, ΔCAM02-UCS ve ΔLuv* gibi diğer metriklerle yapılan karşılaştırma sonucunda, ΔICtCp’nin genel olarak en iyi performansı gösterdiği, özellikle de JND veri seti. Metrik, renk farklılıklarının daha kesin ve güvenilir bir şekilde ölçülmesine olanak tanıyan ICtCp renk uzayındaki CT ekseni farkı için skaler bir ayarlama içerir. Araştırmacılar ve profesyoneller, ΔICtCp’yi kullanarak, HDR ve WCG ekranlar için renk değerlendirmesinde daha fazla doğruluk ve tutarlılık elde edebilir ve bu gelişen teknolojilerde renk doğruluğu alanında devrim yaratabilir.

Renk Metriklerinin Karşılaştırılması

HDR ve WCG teknolojisi için renk farkı ölçümlerini değerlendirirken, ΔE94, ΔE00, ΔCAM02-UCS, ΔLuv* ve ΔICtCp gibi bir dizi ölçüm, performanslarını değerlendirmek için karşılaştırıldı. JND verileriyle hizalama. Çalışma, tek bir ölçümün tüm uyaranlar için diğerlerinden daha iyi performans göstermediğini buldu. ΔE00, örneğin, 0,1 cd/m2 veri seti için tahmin edilenden fazla renk farkı. Öte yandan, ΔICtCp, JND veri seti ile daha iyi tutarlılık göstermiştir. Bu, ΔICtCp’nin HDR ve WCG ekranlarda renk doğruluğunu değerlendirmek için daha güvenilir bir ölçüm olduğunu gösterir. JND verileriyle uyum açısından diğer metriklerden daha iyi performans gösterdi ve renk farklılıklarının daha doğru bir şekilde değerlendirilmesini sağladı. Yeni ekran teknolojileri için renk farkı ölçütlerini iyileştirmek için daha fazla araştırma ve değerlendirme gerekebilir.

ΔICtCp için Denklem

ΔICtCp denklemini anlamak için, ICtCp renk alanını manipüle etmek ve ΔE metrikleriyle karşılaştırılabilirliği sağlamak için gerekli skaler ayarlamaları dikkate almak önemlidir. ΔICtCp’nin ilk denklemi, CT eksen farkı için 0,25’lik bir skaler içerir. Bu skaler, ICtCp renk uzayını değiştirmek için gereklidir. Bununla birlikte, bir eşik uzayına geri dönmek ve Î"E metrikleriyle karşılaştırılabilirlik elde etmek için, CT ekseninin 2’ye bölünmesi gerekir, bu da karesi alındığında 0,25’lik bir skalerle sonuçlanır. Ek olarak, ΔICtCp ve ΔE metrikleri, iki metriği eşitlemek için daha fazla skaler modifikasyon gerektiren farklı türetme ilkelerine sahiptir. Örneğin, ΔICtCp’de 240’lık bir skaler, JND veri setinden elde edilen ortalama ΔE00 sonucuyla eşdeğerlik oluşturur. Bu skaler ayarlamaları anlayarak ve uygulayarak, ΔICtCp denklemi, HDR ve WCG ekranlarında renk doğruluğunu değerlendirmede uygun şekilde kullanılabilir.

ΔICtCp ve ΔE Metriklerinin Karşılaştırılamazlığı

Ayırt edici türetme ilkeleri prizmasıyla, ΔICtCp ve ΔE metriklerinin dünyaları birleşir ve karşılaştırılabilirliği sağlamak için ek skaler değişiklikler gerektirir. Bu ölçümler, renk farklılıklarını değerlendirmekle aynı amaç için tasarlanmış olsa da, sonuçlarını hizalamak için ayarlamalar gerektirir. ΔICtCp’yi JND veri setinden elde edilen ortalama ΔE00 sonucuyla eşitlemek için 240’lık bir skaler uygulanır. Benzer şekilde, Her iki ölçüm için de Hemen Fark Edilebilir Farkı (JND) temsil etmek üzere 3’lük bir skaler kullanılır. Bu süreç, iki metriğin karşılaştırılabilmesini ve birbirinin yerine kullanılabilmesini sağlayarak renk doğruluğunun daha kapsamlı bir analizine olanak tanır. Araştırmacılar, ΔICtCp ve ΔE metrikleri arasındaki boşluğu doldurarak, HDR ve WCG ekranlarındaki renk farklılıklarının değerlendirilmesini geliştirebilir ve bu yenilikçi teknolojilerde gelişmiş renk doğruluğuna yol açabilir.

Bilinen ΔICtCp Denklemleri

ΔICtCp için bilinen denklemler, diğer renk farkı ölçümleriyle karşılaştırılabilirliği sağlamak için skaler ayarlamaları hesaba katacak şekilde değiştirilmiştir. Bu değişiklikler gereklidir çünkü ΔICtCp ve ΔE metrikleri farklı türetme ilkelerine sahiptir. İki ölçümü eşitlemek için, JND veri setinden elde edilen ortalama ΔE00 sonucuyla denklik oluşturan ΔICtCp’ye 240’lık bir skaler uygulanır. Ek olarak, her iki metriğe de 3’lük bir skaler uygulanarak onları sadece fark edilir bir farka (JND) eşitleyin. Sağlanan bilgilere dayanan ΔICtCp denklemleri Calman 2018 R3’te bulunabilir ve bu skaler değişiklikleri içerecek şekilde ayarlanmıştır. I ekseninde daha önce belirtilen ek skalerin bu denklemlerde yeniden düzenlendiğini not etmek önemlidir. Bu değişiklikler, ΔICtCp’nin HDR ve WCG ekranları için güvenilir ve karşılaştırılabilir bir renk farkı ölçüsü olarak kullanılabilmesini sağlar.

Referans 1: J. Pytlarz, E. Pieri ve R. Atkins

J. Pytlarz, E. Pieri ve R. Atkins tarafından yürütülen araştırma, belgede atıfta bulunulduğu üzere, HDR ve WCG ekranlar için renk doğruluğu değerlendirmesi alanında önemli bir katkı sağlamıştır. Çalışmaları, yüksek dinamik aralıklı (HDR) ve geniş renk gamlı (WCG) ekranların renk doğruluğunu nesnel olarak değerlendirmeye odaklandı. Bu araştırma, ΔICtCp metriği dahil olmak üzere farklı renk farkı metriklerinin performansını anlamada çok önemlidir. Araştırmacılar, ΔE94, ΔE00, ΔCAM02-UCS, ΔLuv* ve ΔICtCp gibi çeşitli metrikleri karşılaştırarak, ΔICtCp’nin Just ile tutarlılık açısından diğerlerinden daha iyi performans gösterdiğini buldular. Fark Edilebilir Fark (JND) verileri. Bu araştırmanın bulguları, HDR ve WCG ekranlarda renk doğruluğunu değerlendirmek için daha doğru ve güvenilir bir ölçüm olarak ΔICtCp uygulamasına ilişkin değerli bilgiler sağlar.

Referans 2: J. A. Pylartz ve E.G. Pieri

J. A. Pylartz ve E.G. Pieri, HDR ve WCG ekranlar için renk toleranslarını belirlemeye odaklanan bir araştırma yürüttü. "How Close is Close Enough? Specifying Color Tolerances for HDR and WCG Displays" başlıklı çalışmaları Eylül 2017’de IBC2017, IET Journals’da yayınlandı. Bu araştırmada yazarlar, rengi değerlendirebilen doğru renk farkı metriklerine olan ihtiyacı ele aldılar. HDR ve WCG teknolojisindeki varyasyonlar. Performanslarını değerlendirmek için ΔICtCp dahil olmak üzere çeşitli renk farkı ölçümlerini JND verileriyle karşılaştırdılar. Sonuçlar, ΔICtCp’nin JND veri seti ile tutarlılık açısından iyi performans gösterdiğini gösterdi. Bu araştırma, HDR ve WCG ekranlarda renk doğruluğunu değerlendirmek için bir ölçüm olarak ΔICtCp’nin önemini vurgulamakta ve yeni ekran teknolojileri için renk farkı ölçümlerini iyileştirmeye yönelik süregelen çabalara katkıda bulunmaktadır.

HDR ve WCG Teknolojisi için ΔICtCp’nin Önemi

Son teknoloji HDR ve WCG teknolojisi için renk değerlendirmesini yükselterek, renk farklılıklarını rakipsiz hassasiyetle uyumlu hale getiren çığır açan bir ölçü ortaya çıkıyor. HDR ve WCG ekranlarla kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış ΔICtCp, diğer metriklere kıyasla renk farklılıklarının daha doğru bir şekilde değerlendirilmesini sağlar. Performansı, Hemen Fark Edilebilir Fark (JND) verileriyle tutarlılık açısından mevcut renk farkı ölçümlerini geride bırakıyor. Önemini vurgulamak için aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

 • ΔICtCp, genel olarak diğer metriklerden daha iyi performans gösterir ve JND verileriyle yakından uyum sağlayarak HDR ve WCG ekranlarında daha fazla renk doğruluğu sağlar.
 • Uyaranlar genelinde tutarlı performansı, onu renk farklılıklarını değerlendirmek için güvenilir bir ölçü haline getirir.
 • Metriğin HDR ve WCG teknolojisinin benzersiz özelliklerini hesaba katma yeteneği, renk doğruluğunu değerlendirmedeki etkinliğini artırır.

Sonuç olarak, ΔICtCp, HDR ve WCG ekranlar için renk doğruluğu değerlendirmesinde devrim yaratarak, gelişen görüntü teknolojisi alanı için yenilikçi ve kesin bir çözüm sunuyor.

About the author

Latest posts

 • Optimum Görüntü Kalitesi İçin Mercek Kaydırma ve Yakınlaştırma Ayarlarında İnce Ayar

  Mercek kaydırma ve yakınlaştırma ayarları, özellikle fotoğrafçılık ve sinematografi alanında en iyi görüntü kalitesine ulaşmada çok önemli bir rol oynar. Lens kaydırma ve yakınlaştırmanın nasıl çalıştığını anlamak, fotoğrafçılar ve kameramanlar için görüntü netliğini artırmak ve daha iyi çekimler oluşturmak için çok önemlidir. Lens kaydırma, tüm kamerayı fiziksel olarak hareket ettirmeden lensi kamera gövdesi içinde dikey…

  Read more

 • İdeal Renk Doğruluğu İçin İnce Ayarlı Gama Eğrisi

  İdeal Renk Doğruluğu için İnce Ayarlı Gama Eğrisi Gama eğrisi, görsel içerikte ideal renk doğruluğunu elde etmede kritik bir rol oynar. İçerik oluşturucular, bu eğriyi anlayarak ve ince ayar yaparak, resimlerinin ve videolarının en üst düzeyde hassasiyet ve aslına uygun olarak görüntülenmesini sağlayabilir. Bu makale, görsel içerikte renk doğruluğunun önemini ele alıyor ve gama eğrisini…

  Read more

 • Daha İyi Görsel Çekicilik İçin Bir Projektör İçin En İyi Konumu Bulma

  Bir projektör için en uygun konumu bulmak, gelişmiş görsel çekicilik elde etmek ve genel izleme deneyimini geliştirmek için çok önemlidir. Aydınlatma koşulları, optimum mesafe ve açı, ekran veya yüzey seçimi, engeller ve dikkat dağıtıcı unsurlar ve oda akustiği gibi çeşitli faktörleri dikkatlice değerlendirerek, yenilikçi ve sürükleyici bir görsel kurulum yaratılabilir. İlk olarak, odanın aydınlatma koşullarını…

  Read more